هر جمله دو بخش دارد به نام ( نهاد و گزاره ).

نهاد یعنی کننده ی کاریا بهتر است بگوییم کسی (کسانی) یا چیزی ( چیز هایی) که کار را انجام میدهد.به بقیه جمله هم گزاره میگوییم.

                                     ....................

حال چگونه میتوانیم نهاد را پیدا کینم؟

نهاد را با پرسیدن (چی کسی) و (چه چیزی) از فعل پیدا میکنیم.

مثال:

1.فصل تابستان فرا رسیده است.

چی چیزی فرا رسیده است؟( فصل تابستان). (فصل تابستان) نهاد

جمله است و (فرا رسیده است ) گزاره جمله است. 

                                     ...................

2.محمد برای دیدن دوستش به شیراز امده است.

چه کسی امده است؟ (محمد). (محمد) نهاد است و (برای دیدن

دوستش به شیراز امده است) گزاره جمله است.

                                     ....................

نکته1: نهاد ممکن است بیشتر از یک کلمه باشد.

مثال:

1.بچه های زرنگ کلاس پنجم مدرسه دکترحسابی امدند.

در جمله بالا (های زرنگ کلاس پنجم مدرسه دکتر حسابی) نهاد

و (امدند) گزاره است.

                                    ....................

نکته2:در بعضی جمله ها نهاد پنهان است.

مثال:

1.علی را بیاور.

کامل این جمله این است: (مثلا (محمد) علی را بیاور.

چه کسی علی را بیاورد؟ محمد. اما محمد در جمله نیست.

پس نهاد غایب  یا پنهان است.

نکته3:  همیشه نهاد هر جمله با فعلش مطابقت دارد یعنی اگر فعل ما دوم شخص مفرد باشد نهاد جمله نیز دوم شخص مفرد خواهد بود

مثال:

ما همه مرغان حریصی بینوا هستیم

نهاد اول شخص جمع                    فعل و اول شخص جمع

 

 

 

لطفا بانظرات خود ما را برای ادامه راه دلگرم کنید.

سپاسگزارم

مدیریت سایت پارس ادب