برنامه و سوالات امتحان‌های هماهنگ استانی مقطع نهم - خرداد 98

با توجه به اینکه امتحانات مقطع نهم متوسطه به صورت هماهنگ استانی برگزار می‌شود، در ادامه برنامه امتحانی و برگه سؤالات امتحانات برگزار شده هر استان را مشاهده خواهید نمود.


توجه داشته باشید که این سوالاتبعد از برگزاری امتحان در هر استان برای گروه آزمون نهم ارسال می‌گردد. از این رو معمولا دریافت برگه‌های امتحانی با تاخیر حدود یک روز در سایت بارگذاری می‌شود.با کلیک بر روی نام هر یک از استان‌هایی که به رنگ آبیمشخص شده است، می‌توانید برگه سؤالات امتحان برگزار شده آن استان را دانلود نمایید. 
برنامه‌ امتحانی و سؤالات درس علوم تجربی خرداد 98 مقطع نهم در سراسر کشور 

دوشنبه 98/02/23 سیستان و بلوچستان
سه‌شنبه 98/02/24 کهگیلویه و بویراحمد
شنبه 98/02/28 هرمزگان
یک‌شنبه 98/02/29 بوشهر
پنج‌شنبه 98/03/02 کرمانشاه
یک‌شنبه 98/03/05 ایلام-آذربایجان‌غربی-خوزستان-سمنان-گیلان-یزد- کردستان
سه‌شنبه 98/03/07 شهرستان‌های تهران- لرستان
پنج‌شنبه 98/03/09 قم
شنبه
98/03/11 اصفهان-البرز-آذربایجان‌شرقی-چهارمحال بختیاری-خراسان‌رضوی-شهر تهران-خراسان‌شمالی-فارس-کرمان-گلستان-مازندران-زنجان
یک‌شنبه 98/03/12 خراسان جنوبی
دوشنبه 98/03/13 مرکزی-همدان
شنبه 98/03/18 اردبیل - قزوین

برنامه‌ امتحانی و سؤالات درس ریاضی خرداد 98 مقطع نهم در سراسر کشور  

با کلیک بر روی نام هر یک از استان‌هایی که به رنگ آبی مشخص شده است، می‌توانید برگه سؤالات امتحان برگزار شده آن استان را دریافت نمایید. 

پنج‌شنبه 98/02/19 سیستان و بلوچستان
دوشنبه 98/02/23 هرمزگان-خوزستان-بوشهر
شنبه 98/02/28 کرمان-کهگیلویه و بویراحمد
دو‌شنبه 98/02/30 ایلام-لرستان
چهارشنبه 98/03/01 اردبیل -کردستان
پنج‌شنبه 98/03/02 یزد
یک‌شنبه 98/03/05 اصفهان-البرز (نوبت صبح)- آذربایجان‌شرقی-چهارمحال‌بختیاری-خراسان جنوبی-خراسان رضوی-شهر تهران-خراسان‌شمالی-فارس-گلستان-مازندران-قزوین-شهرستان‌های تهران (نوبت صبح)- شهرستان‌های تهران (نوبت عصر)-مرکزی-همدان-زنجان-قم
پنج‌شنبه 98/03/09 کرمانشاه
شنبه 98/03/11 گیلان -آذربایجان‌غربی -سمنانبرنامه‌ امتحانی و سؤالات درس مطالعات اجتماعی خرداد 98 مقطع نهم در سراسر کشور  

با کلیک بر روی نام هر یک از استان‌هایی که به رنگ آبی مشخص شده است، می‌توانید برگه سؤالات امتحان برگزار شده آن استان را دریافت نمایید. 

شنبه 98/02/21 سیستان و بلوچستان
چهارشنبه 98/02/25 خوزستان-هرمزگان
شنبه 98/02/28 گلستان
دو‌شنبه 98/02/30 قم
چهارشنبه 98/03/01 مازندران
یک‌شنبه 98/03/05 کرمانشاه-بوشهر
سه‌شنبه 98/03/07 البرز
پنج‌شنبه 98/03/09 همدان-کرمان-لرستان
شنبه 98/03/11 اردبیل-قزوین-شهرستان‌های استان تهران (نوبت صبح)- شهرستان‌های استان تهران (نوبت عصر)مرکزی-یزد-ایلام-کهگیلویه و بویراحمد
دوشنبه 98/03/13 کردستان
شنبه 98/03/18 اصفهان-شهرتهران-آذربایجان شرقی-خراسان جنوبی-خراسان شمالی-گیلان-چهارمحال بختیاری-زنجان
دوشنبه 98/03/20 سمنانفارس
سه‌شنبه 98/03/21 خراسان رضوی
چهارشنبه 98/03/22 آذربایجان غربی

برنامه‌ امتحانی و سؤالات درس عربی خرداد 98 مقطع نهم در سراسر کشور  

با کلیک بر روی نام هر یک از استان‌هایی که به رنگ آبی مشخص شده است، می‌توانید برگه سؤالات امتحان برگزار شده آن استان را دریافت نمایید. 

چهارشنبه 98/02/25 سیستان و بلوچستان
شنبه 98/02/28 خوزستان
سه‌شنبه 98/02/31 کرمان
چهارشنبه 98/03/01 گلستان-لرستان-کهگیلویه و بویر احمد-هرمزگان
سه‌شنبه 98/03/07 اردبیل-کردستان-خراسان‌جنوبی-فارس-مرکزی-چهارمحال بختیاری-زنجان-ایلام-بوشهر
پنج‌شنبه 98/03/09 یزد
شنبه 98/03/11 همدان-قم
دوشنبه 98/03/13 شهرتهران-قزوین-شهرستان‌های استان تهران- اصفهان
شنبه 98/03/18 البرز-آذربایجان‌غربی-خراسان رضوی
دوشنبه 98/03/20 آذربایجان‌ شرقیکرمانشاه-مازندران
سه‌شنبه 98/03/21 خراسان شمالی
چهارشنبه 98/03/22 سمنان
شنبه 98/03/25 گیلانبرنامه‌ امتحانی و سؤالات درس زبان انگلیسی خرداد 98 مقطع نهم در سراسر کشور  

با کلیک بر روی نام هر یک از استان‌هایی که به رنگ آبی مشخص شده است، می‌توانید برگه سؤالات امتحان برگزار شده آن استان را دریافت نمایید. 

شنبه 98/02/28 سیستان و بلوچستان
سه‌شنبه 98/02/31 خوزستان
چهارشنبه 98/03/01 مرکزی-قم
یک‌شنبه 98/03/05 اردبیل-کرمان-هرمزگان
سه‌شنبه 98/03/07 شهر تهران-قزوین-خراسان‌رضوی-گلستان
پنج‌شنبه 98/03/09 کردستان-خراسان جنوبی-ایلام- کهگیلویه و بویراحمد
شنبه 98/03/11 لرستان-بوشهر
یک‌شنبه 98/03/12 کرمانشاه
دوشنبه 98/03/13 البرز-آذربایجان‌شرقی-آذربایجان غربی-خراسان‌شمالی-گیلان-چهارمحال بختیاری-زنجان-مازندران
شنبه 98/03/18 شهرستان‌های استان تهران-همدان-یزد-سمنان
دوشنبه 98/03/20 اصفهان
پنج‌شنبه 98/03/23 فارسبرنامه‌ امتحانی و سؤالات درس پیام‌های آسمان خرداد 98 مقطع نهم در سراسر کشور  

با کلیک بر روی نام هر یک از استان‌هایی که به رنگ آبی مشخص شده است، می‌توانید برگه سؤالات امتحان برگزار شده آن استان را دریافت نمایید. 

یک‌شنبه 98/02/22 کهگیلویه و بویر احمد
دوشنبه 98/02/30 چهارمحال بختیاریگلستانهرمزگان
سه‌شنبه 98/02/31 یزد-بوشهر-سیستان و بلوچستان
چهارشنبه 98/03/01 شهرتهران-قزوین-شهرستان‌های استان تهران (نوبت صبح)- شهرستان‌های استان تهران (نوبت عصر)گیلان
سه‌شنبه 98/03/07 اصفهان-خراسان شمالی-سمنان-همدان-قم-کرمان
پنج‌شنبه 98/03/09 البرز-آذربایجان‌غربی-زنجان
شنبه 98/03/11 خوزستان-کردستان
دوشنبه 98/03/13 خراسان‌ رضوی-ایلام-لرستان
شنبه 98/03/18 فارسمرکزیکرمانشاه (اهل تسنن)- کرمانشاه (اهل تشیع)مازندران
سه‌شنبه 98/03/21 اردبیل-خراسان جنوبی
شنبه 98/03/25 آذربایجان شرقیبرنامه‌ امتحانی و سؤالات درس قرآن خرداد 98 مقطع نهم در سراسر کشور  

با کلیک بر روی نام هر یک از استان‌هایی که به رنگ آبی مشخص شده است، می‌توانید برگه سؤالات امتحان برگزار شده آن استان را دریافت نمایید. 

سه‌شنبه 98/02/17 سیستان و بلوچستان
چهارشنبه 98/02/18 بوشهر
شنبه 98/02/21 خوزستان
یک‌شنبه 98/02/25 کهگیلویه و بویر احمد
شنبه 98/02/28 لرستان-قم-ایلام
یک‌شنبه 98/02/29 گلستان-کرمان
دوشنبه 98/02/30 مازندران-کرمانشاه
سه‌شنبه 98/02/31 زنجان-خراسان‌رضوی-مرکزی-فارس-سمنان
چهارشنبه 98/03/01 چهارمحال‌بختیاری-همدان-خراسان‌شمالی-خراسان‌جنوبی-آذربایجان‌غربی-آذربایجان‌شرقی-البرز-اصفهان
سه‌شنبه 98/03/07 گیلان
شنبه 98/03/11 هرمزگان
شنبه 98/03/18 کردستان
یک‌شنبه 98/03/19 یزد-شهرستان‌های استان تهران-قزوین
دوشنبه 98/03/20 شهر تهران
چهارشنبه 98/03/22 اردبیلبرنامه‌ امتحانی و سؤالات درس املا خرداد 98 مقطع نهم در سراسر کشور  

با کلیک بر روی نام هر یک از استان‌هایی که به رنگ آبی مشخص شده است، می‌توانید برگه سؤالات امتحان برگزار شده آن استان را دریافت نمایید. 

یک‌شنبه 98/02/25 بوشهر
دوشنبه 98/02/30 کهگیلویه و بویر احمد
چهارشنبه 98/03/01 خراسان‌رضوی-سیستان‌و‌بلوچستان-خوزستان
پنج‌شنبه 98/03/02 خراسان‌شمالی-ایلام-قم-کرمان
سه‌شنبه 98/03/07 آذربایجان‌شرقی-یزد-مازندران
پنج‌شنبه 98/03/09 هرمزگان
یک‌شنبه 98/03/12 اردبیل- سمنان-گلستان-لرستان
دوشنبه 98/03/13 فارس-کرمانشاه
یک‌شنبه 98/03/19 البرز-کردستان-خراسان‌ جنوبیگیلانمرکزی
دوشنبه 98/03/20 آذربایجان‌غربی-چهارمحال‌ و بختیاری- زنجان- همدان
سه‌شنبه 98/03/21 اصفهان
چهارشنبه 98/03/22 شهر تهران-قزوین- شهرستان‌های‌ استان تهرانبرنامه‌ امتحانی و سؤالات درس نگارش و انشا خرداد 98 مقطع نهم در سراسر کشور  

با کلیک بر روی نام هر یک از استان‌هایی که به رنگ آبی مشخص شده است، می‌توانید برگه سؤالات امتحان برگزار شده آن استان را دریافت نمایید. 

یک‌شنبه 98/02/29 سیستان‌و‌بلوچستان-خوزستان
سه‌شنبه 98/02/31 ایلام-گلستان
چهارشنبه 98/03/01 سمنان-زنجان
پنج‌شنبه 98/03/02 لرستان
سه‌شنبه 98/03/07 هرمزگان
پنج‌شنبه 98/03/09 فارس- مرکزیبوشهر
یک‌شنبه 98/03/12 قم-کرمان
دوشنبه 98/03/13 اردبیل-کهگیلویه‌ و‌ بویراحمد-خراسان جنوبی
یک‌شنبه 98/03/19 شهرتهران-آذربایجان‌غربی-خراسان‌ شمالیهمدان-چهارمحال‌ و بختیاری-خراسان‌رضوی
دوشنبه 98/03/20 البرزقزوین- شهرستان‌های‌ استان تهرانکردستان-گیلان
سه‌شنبه 98/03/21 اصفهان-آذربایجان‌ شرقی- یزدمازندران
چهارشنبه 98/03/22 کرمانشاهبرنامه‌ امتحانی و سؤالات درس آمادگی دفاعی خرداد 98 مقطع نهم در سراسر کشور  

با کلیک بر روی نام هر یک از استان‌هایی که به رنگ آبی مشخص شده است، می‌توانید برگه سؤالات امتحان برگزار شده آن استان را دریافت نمایید. 

چهارشنبه 98/03/01 ایلام- فارس
پنج‌شنبه 98/03/02 سیستان‌و‌بلوچستان
یک‌شنبه 98/03/05 لرستان
سه‌شنبه 98/03/07 خوزستان-کهگیلویه‌و‌بویراحمد
یک‌شنبه 98/03/12 هرمزگان
دوشنبه 98/03/13 سمنان-قم-کرمان-گلستان-بوشهر
یک‌شنبه 98/03/19 اردبیل
دوشنبه 98/03/20 مرکزییزد
سه‌شنبه 98/03/21 شهر تهران- قزوین- شهرستان‌های‌ استان تهرانکردستان- همدان
چهارشنبه 98/03/22 اصفهان- البرزآذربایجان‌ شرقی-خراسان‌ شمالی-گیلان-چهارمحال‌ و بختیاری- زنجان- مازندران
پنج‌شنبه 98/03/23 آذربایجان‌غربی- خراسان رضوی- خراسان‌ جنوبی
شنبه 98/03/25 کرمانشاه
لطفا بانظرات خود ما را برای ادامه راه دلگرم کنید.

سپاسگزارم

مدیریت سایت پارس ادب