پارس ادب

گنجینه سوالات و نکات درسی و آموزشی

پارس ادب

گنجینه سوالات و نکات درسی و آموزشی

پارس ادب
نویسندگان

۷ مطلب با موضوع «ادبیات فارسی :: دانش زبانی(دستور)» ثبت شده است

 

انواع فعل های ماضی،مضارع و مستقبل در زبان فارسی

پارس ادب

حروف ربط و اضافه در زبان فارسی

 

بعضی از کلمه ها معنی مستقلی ندارند و در سخن برای پیوند دادن کلمه ها یا جمله ها به یکدیگر یا نسبت دادن کلمه ای به کلمه ای یا جمله ای و یا نشان دادن نقش کلمه ای در جمله به کار می روند. این کلمه ها راحرف می گویند.

پارس ادب
پارس ادب
پارس ادب
پارس ادب
پارس ادب
پارس ادب